Aulby Bakkegaard

Hjem | Træpiller | Udlejning | Forretningsbetingelser | Kontakt

 

Generelle lejebetingelser !

 1. Ingen personer under 18 år må betjene brændstof eller el-drevne udlejningsartikler.

 2. Prisen for lejen udgør aldrig mindre end et døgn, uanset om det lejede returneres eller afhentes før der
  er gået et døgn. Undtaget er dog hvis andet skriftligt er aftalt.

 3. Det lejede materiel skal senest returneres eller afhentes 24 timer efter lejetidspunktet. Dog aldrig senere end kl. 19.30 den efterfølgende dag. Returneres materiellet senere end  dette pålægges lejeafgift for yder-ligere et helt døgn. Dog kan der skriftligt aftales andet pr. udlejning.

 4. Det påhviler til en hver tid lejeren at bruge  materiellet efter anvisningerne, enten pr. skrift eller mundtlige.

 5. Påføres materiellet skade eller defekter enten pga. skødesløshed, kådhed, bevidst tilsidesættelse af an-visningerne eller på anden måde handlinger der kan betegnes som bevidste eller mangel på respekt
  for materiellet, hæfter ene og alene lejer. Både for de reservedele der måtte skulle skiftes og for den arbejdsløn der faktureres. Er materiellet ødelagt for mere end 80 % af nyværdien, repareres materiellet
  ikke, og 80 % af varens  værdi udbetales til udlejer.

 6. I den tid materiellet er i lejers varetægt, påhviler det lejer at opbevare dette på fornuftig og ansvarsfuld
  måde. Dvs. materiellet låses inde når det ikke bruges, eller om natten. Det holdes fri for fugt, jord og
  andet skadeligt snavs. Det opbevares uden for børn og dyrs rækkevidde.

 7. Det gælder for enhver form for skade, brand, tyveri, hærværk og lignende på materiellet, at det ene og
  alene er lejer eller dennes forsikring der hæfter for dette. Materiellet er altså IKKE forsikret af udlejer og
  det er ikke muligt at købe denne ydelse ved udlejer.      

 8. Det er lejerens egen forsikring der hæfter, hvis der sker skade på brugeren, andre personer eller dyr, ting
  og effekter, bygninger m.m. over og under jorden, hvad enten det er egne eller andres.

 9. Der må kun bruges den for udlejningsartiklen, anviste brændstof. Evt. forlanges det at der kun må an-
  vendes medfølgende benzin og olie, som afregnes ved returneringen til dagsprisen.

 10. Leje samt depositum betales forud for lejen. Efter gennemgang og godkendelse af materiellet ved returnering refunderes depositummet.

 11. Ved defekter, fejl eller reklamationer vedr. det lejede, skal dette strakt meddeles udlejer. Orienteres dette først ved returnering, kan udlejer undlade at refundere dele eller hele lejebeløbet.

 12. Lejer hæfter ikke for skader, fejl og mangler der ene og alene kan siges at være opstået pga. alm. slid-
  tage, eller fabrikationsfejl.

 13. Alle lejede effekter skal afleveres i rengjort stand. Er materiellet ikke rengjort ved returnering, pålægges
  der et tillæg til prisen på 125 kr.- m/ moms pr. påbegyndte 20 min.  Udlejer bruger på rengøring.  Dette
  beløb fratrækkes depositummet. 

 14. Der betales separat for alle tillægsprodukter til materiellet med mindre andet er aftalt, eller fremgår af lejekontrakten.

 15. Ved tyveri, brand eller hærværk af det lejede, mens dette er i lejers varetægt, skal dette straks oplyses til udlejer. Ligeledes skal hændelsen meldes til Politiet og kopi af anmeldelsesblanketten skal hurtigst
  muligt gives til udlejer.

 16. Udlejer har ret til at kærve produktets fulde nyværdi, såfremt det lejede ikke er returneret 5 dage efter lejemålets udløb.

 17. Der må kun benyttes originale tilbehørsdele til de lejede effekter. Ved defekter på materiellet grundet brug
  af uoriginale, dækker garantien ikke og fakturaen for reparation skal betales af lejer.

 18. Det påhviler til enhver tid lejer at vedligeholde og efterse materiellet under og efter brugen.

 

Bakkegården | Ellemosevej 11 | 5500 Middelfart | Tlf. 6440 3699 | Mobil 2122 6099